Työnohjaajakoulutus


Aika ja paikka

Kesto 2 vuotta. Alkaa syksyllä 2019. Päättyy kesällä 2021.

Lähiopetus: 10 kaksipäiväistä koulutusseminaaria/ vuosi

Lähiopetuspäiviä:

19-20.9/ 7-8.10/ 18-19.11/ 12-13.12/ 2019

20-21.1/ 17-18.2/  2020

Lisää koulutuspäiviä päivitetään syksyn mittaan.

 

Työnohjausharjoittelu (60h) – itse järjestettävä

Henkilökohtainen työnohjaus (40h) – itse järjestettävä

Ryhmätyönohjaus pienryhmissä (15 x 90 min) kuuluu koulutukseen

Tavoite

 • antaa osallistujille perustiedot ja taidot työnohjauksesta ja työnohjaustyöskentelystä sekä auttaa soveltamaan tätä tietoa ja osaamista omassa työssä ja työorganisaatiossa
 • antaa valmiudet työnohjaajana toimimiseen yksilöiden, yhteisöjen sekä organisaatioiden parissa
 • luoda edellytyksiä oman persoonallisuuden jatkuvalle kehittymiselle ja uudistumiselle

Edellisen lisäksi, koulutuksen aikana osallistujilla on mahdollisuus valita Suomen Psykologisen Instituutin koulutustarjonnasta muutamia valinnaisia koulutuspäiviä.Valinnasta sovitaan aina etukäteen pääkouluttajan kanssa.

Koulutuksen hyväksytysti suorittamisen jälkeen asianomaisella on yleisesti tunnustettu työnohjaajan kelpoisuus ja hän voi halutessaan hakea Story:n jäsenyyttä.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu moniammatilliseksi: sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan henkilöstölle, teologeille, yritysten henkilöstölle ja kouluttajille. Työnohjaajakoulutus soveltuu henkilöille, joilla on jo oman alansa työkokemusta ja jotka haluavat edelleen kehittää itseään, työnsä laatua ja ammatillista osaamistaan. Osallistujilta edellytetään vähintään keskiasteen ammatillista perustutkintoa, henkilökohtaista aitoa osallistumismotivaatiota sekä mahdollisuutta koulutuksen aikaiseen työnohjaustyöskentelyyn.

Työskentelyn luonne

Koulutusprosessin laajuus on 65 opintopistettä ja se kestää noin 2 vuotta. Koulutuksessa pyritään erilaisten työnohjauksellisten työtapojen luovaan yhdistelyyn. Koulutukseen sisältyy sekä kokemusperäisiä ja toiminnallisia, että teoreettisia oppimistapahtumia. Työskentelyssä yhdistellään erilaisia oppimisprosesseja ja sovelletaan luovasti teoreettista tietoa.

Koulutus on prosessi, jonka kuluessa pyritään kehittämään omaa ammatillisuutta työnohjaajana, tutkimaan erilaisia työtapoja sekä käsitteellistämään asioita ja ilmiöitä eri teorioiden avulla. Tavoitteena on rakentaa identiteettiä työnohjaajana, kehittää työnohjauksellisia taitoja ja syventää yhteisöllisten ilmiöiden ymmärrystä.

Työtapojen taustalla on teoreettinen viitekehys, jonka avulla pyritään yhdistämään psykodynaamista ajattelua, systeemistä, sosiokognitiivista ja ratkaisukeskeistä hahmottamistapaa sekä kokemuksellisen oppimisen näkökulmia.

KOULUTUSOHJELMAN OSIOT

1. Lähiopetuspäivät (30 kpl)

Kaksipäiväiset n. kerran kuukaudessa järjestettävät koulutusseminaarit koostuvat teoriaopetuksesta, reflektiivisestä työskentelystä, erilaisista työnohjaustilanteista (sis. mm. työnohjauksen omaan perustyöhön 40 h sekä koulutustyönohjauksen 50 h), ryhmäharjoituksista ja yhteiskeskusteluista.

Seminaarien pääteemoja ovat mm.:

 • työnohjauksen kehityssuuntia ja lähtökohtia
 • työnohjauksen taustateoriat, työnohjaajan käyttöteoriat, oman taustan vaikutus työnohjaukseen
 • työnohjaus työn muiden tukimuotojen joukossa
 • työnohjausprosessi; aloitus, keskivaihe, arviointi & lopetus
 • työnohjaussuhde & työnohjaajan erilaiset roolit
 • aikuinen oppijana ja aikuisen ohjaus
 • ryhmäilmiöt työnohjauksessa
 • ihmiskäsitykset & oppimisteoriat
 • työnohjauksen menetelmät (yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjaus)
 • työn, sen organisoinnin ja johtamisen muuttuminen
 • ihmisen psyykkinen ja sosiaalinen toiminta
 • uudistuminen ja muutoksen dynamiikka
 • työnohjauksen eettiset haasteet
 • työnohjaajana jaksaminen ja kehittyminen
 • työnohjaus ja yrittäjyys
 • työnohjauksen erityiskysymykset

2. Seminaarityö

Osallistujat tekevät koulutuksen aikana seminaarityön valitsemastaan aiheesta. Seminaarityönohjaus tapahtuu seminaarijaksoilla ja sähköpostin välityksellä.

3. Työnohjaajana toimiminen

Ensimmäisen koulutusvuoden jälkeen koulutettavat toimivat itse työnohjaajina. Koulutus sisältää yksilö –ja ryhmätyönohjauksia niihin valmistautumisen sekä niistä raportoimisen 80 h.

4. Kirjallisuus

Koulutuksen aikana perehdytään työnohjaukseen liittyvään tieto- ja kaunokirjallisuuteen, josta laaditaan reflektoivia tekstejä.

5. Prosessikirjoittaminen, raportointi ja itsearviointi

Koulutus sisältää jatkuvaa prosessikirjoittamista sekä oman työnohjaajaroolin kehittymistä koskevan itsearvioinnin, jonka tulee osoittaa omaa kehittymistä ja oman oppimisen hallintaa. Kehittymisprosessin arviointia tukee koko koulutuksen ajan pitämä oppimispäiväkirja. Koulutettavat rakentavat koulutuksen aikana oman käyttöteoriansa oppimispäiväkirjan, prosessikirjoittamisen, kirjallisuuteen perehtymisen sekä työnohjausharjoitteluiden avulla. Rakennettu käyttöteoria esitellään koulutuksen lopussa.

Osallistumismaksu

Koulutusohjelman hinta on 3500 euroa (+24% alv) yhteensä 4340€ ja sen voi tarvittaessa maksaa osissa.

Osallistumismaksu sisältää seminaaripäivien aikana tapahtuvan opetuksen ja ohjauksen sekä opintoneuvonnan. Omista työnohjauksista aiheutuvat kustannukset eivät sisälly osallistumismaksuun. Osallistumismaksu laskutetaan lukuvuosittain. Maksu voidaan suorittaa useammassa erässä.

Hakumenettely

Ilmottaudu alla olevasta linkistä

 

Lisätietoja koulutuksesta asiakaspalvelustamme asiakaspalvelu@psyk.fi

Kouluttajat

Ulla Nuutinen

Työnohjaajakoulutuksen pääkouluttaja, Suomen Psykologisen Instituutin Kouluttaja, TtL, KM, mindfulness-ohjaaja, työnohjaaja STOry

Ei automaattista vaihtoehtoista tekstiä saatavilla.

Raul Soisalo

Vaativan erityistason psykoterapeutti, psykoterapiakouluttaja ja -tutkija. Kirjoittanut useita kirjoja ja tieteellisiä artikkeleita muun muassa haastavan käytöksen kohtaamisesta sekä psyykkisen oireilun lääkkeettömistä hoitomenetelmistä. Vankka kliininen työkokemus taustalla.

Antti Joensuu

johtava kouluttaja, psykoterapeutti, johtamisen asiantuntija

Antti Joensuu
Psykoterapeutti (valvira, kela), pari- ja perheterapeutti, systeemi- ja organisaatiokonsultti, liikkeenjohdon valmentaja, systeemisen lastensuojelutyön asiantuntija

Risto Tarkiainen

Risto Tarkiainen
Psykoterapeutti (valvira, kela), Hahmoterapeutti, Luokanopettaja, erityisopettaja, teatteri-ilmaisun opettaja, työnohjaaja

 

Ilmoittaudu

 • Date Format: DD dash MM dash YYYY
 • Laskun saajan tiedot