Sijaisperheen ohjaus ja tuki 5 op


Sijaisperheohjaajan pätevöitymiskoulutus

Aika ja paikka

Helsinki 2020

Osallistumismaksu
850 € + alv 24 %

 

Taustaa

Lastensuojelulain muutoksesta johtuen perhesijoitusten määrä on lisääntynyt. Hyvä niin, sillä onnistunut perhehoito on inhimillinen tapa hoitaa niin vaikeita traumoja, kuin kiintymyssuhteen pulmaa suhdekeskeisellä työotteella. Samaan aikaan on alettu pohtimaan sijaisperheiden tuen tarvetta. Miksi sijoitukset päättyy, ja millä keinoilla niitä voisi ehkäistä? Aina ei välttämättä tarvita kalliitta ja raskaita tukimuotoja, kun usein konflikteissa on kyse tunteista ja ymmärrys lapsen oireista, jotka pystytään hoitamaan harvoillakin tukimuodoilla. Joskus työskentelyllä voi olla myös kontraindikaatiota. Tuki kuormittaa sijaisperheen arkea.

Sijaisperheiden kanssa arjessa työskenteleviä työntekijöitä on myös yhä enemmän. Monessa organisaatiossa on työntekijöiden toimenkuva muuttunut perhetyöstä sijaisperhetyöksi. Parhaimmillaan eri tahojen organisoimat perhehoitoyksiköt vastaavat kymmenien lasten sijoituksesta, joka vastaa jo laitoshoidon määrää. Samaan aikaan voi olla tiimillinen eri koultustaustoista tulevia työntekijöitä, jotka työskentelevät sijaisperheessä. Sijaisperheiden tukemisesta puuttuu vielä yhteinen käyttöteoria ja koulutus. Tämä on ensimmäinen lajiaan.

Kohderyhmä

Sijaisperheeen ohjaus ja tuki -täydennyskoulutus tarjoaa kokoavan työskentelymallin kaikille sijaisperheiden kanssa työtä tekeville. Se perustuu tutkimukseen sijaisperheiden tuen tarpeesta, työnohajusmalliin, jota on toteutettu sijaisperheiden kanssa jo viisi vuotta sekä perheterapian käyttöteoriaan.

Reflektiivinen ja multidimensionaalinen työote antaa työntekijälle ja organisaatiolle käyttöteorian, välineitä ja kokemusta onnistua sijaisperhetyössä. Hyvä työntekijä arvostaa sijaisperheen ammatillisuutta ja tarjoaa oman kokemuksensa sekä osaamisensa sijaisperheen käyttöön. Yhdessä työntekijä ja sijaisvanhemmat etsivät moninäkökulmaisesti syitä lapsen toiminnalle ja yrittävät löytää toimivia muotoja.

Tarjouspyyntö

Mikäli haluatte pätevöittää koko henkilöstön kerralla tai osan siitä, ottakaa yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä tarpeisiinne sopiva kokonaisratkaisu.

 

Koulutuksen rakenne

Koulutus sisältää 7 lähiopetuspäivää, välitehtäviä ja lyhyen lopputyön, joka pitää sisällään oman työskentelyvideon kuvaamisen, jonka avulla voidaan kehittää työtapaa.

1. Moninäkökulmaisuus ja integratiivisuus perhehoidossa

 • Eri lähestymistavat ihmismieleen ja hoitamiseen
 • Multidimensionaalisuus ja reflektiivisyys
 • Konstruktiivinen näkökulma, kielen merkitys
 • Kokemuksellisuus sijaisperhetyössä
 • Intagratiivinen työote, mentalisaatio ja kehollinen jäljittäminen, peilisolujen merkitys

2. Hypoteesikeskeinen hoitomalli, common factors

 • Hypoteesin luominen
 • Arviointi ja tiedonkeräämisen menetelmiä
 • Common factors hoidossa
 • Konsultaatio ja casepurku
 • Hypoteesityökalu

3. Suhdekeskeinen työtapa, suhteen hoitava merkitys

 • Suhteiden merkitys aivojen näkökulmasta
 • Suhdekeskeinen hoito ja suhteen hoitavat mekanismit
 • Objektisuhteet, kiintymyssuhteet ja kehitysobjektit
 • Terapian ilmiöt ja suhteet
 • Transferenssi, vastatransferenssi ja projektiivinen identifikaatio

4. Kiintymyssuhteen näkökulma

 • Kiintymysvastarinta
 • Kontrolloidut onnistumisen kokemukset ja kiintymysmallit
 • Työmenetelmiä kiintymykseen

5. Traumat ja kriisit

 • Trauma ja dissosiaatio
 • Vakauttaminen, jarrut ja ankkurointi
 • Kun kertominen satuttaa, anp:n vahvistaminen
 • Työtavat akuutissa kriisissä

6. Sijaisperheiden tukimuodot ja periaatteet, käytännön purku

 • Efsc-ohjaus työskentelymallina
 • Arvostava kohtaaminen
 • Liittyminen, kotona tehtävän työn näkökulma
 • Käytännön tukimuodot (puhelinpäivystys, työnohjaus, arjen tuki)

7. Kliininen seminaari

 • Oman työskentelyvideon purku
 • Case-ohjaus

Kouluttaja

Jussi Sutinen

 

 

 

 

Vastuukouluttaja, perheterapeutti, psykoterapeutti ja kirjallisuusterapeutti

Sutinen on tehnyt haastattelututkimuksen sijaisperheiden tuen tarpeesta ja luonut tunne- ja systeemikeskeisen työnohjausmallin sijaisperheille. Tämän lisäksi vastuukouluttaja on työnohjannut ja kouluttanut sijaisperheitä sekä vastannut perhesijoituksista ja sijaisperheiden tukemiseen liittyvien työntekijöiden ohjauksesta ja työskentelymalleista. Myös vierailevia kouluttajia saatetaan käyttää.