Perhetyön koulutusohjelma, 10 op


Systeeminen työote asiakastyössä

1 vuoden mittainen käytäntöä ja teoriaa yhdistävä koulutus

Suomen Psykologisen Instituutin Systeemisen asiakastyöotteen/ Perhetyön koulutusohjelma (10 op) on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, lastensuojelun, koulujen, seurakuntien ja järjestöjen työntekijöille, jotka työssään kohtaavat erilaisia perheitä, ryhmiä ja verkostoja.

Koulutusta toteutetaan yhteistyössä ammatillisen koulutuksenjärjestäjien kanssa.

Tavoite

Koulutus antaa valmiudet ymmärtää perheen kehitysvaiheita ja haasteita, perhedynamiikkaa, erilaisia perhemuotoja ja erilaisia perheen kriisejä. Koulutus antaa systeemisen ajattelun välineitä sekä käytännöllisiä valmiuksia perheiden ja eri-ikäisten perheenjäsenten kohtaamiseen sekä ryhmien ja verkostojen kanssa työskentelyyn.

Koulutuksen lähtökohdat

Koulutuksen keskeisinä lähtökohtina ovat erilaisten perheiden kunnioittaminen ja arvostaminen, perheen voimavarojen tukeminen, vanhemmuuden tukeminen, kehitystehtävien ja –vaiheiden tunnistaminen ja kunnioittaminen. Koulutus perustuu psykologisiin ja sosiaalipedagogisiin hoitomenetelmiin ja ohjausmalleihin, sekä integratiiviseen psykoterapeuttiseen orientaatioon.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja se suoritetaan työn ohella. Kontaktiopetus toteutuu kompakteina käytäntöä ja teoriaa yhdistelevistä koulutuspäivinä, sekä niiden välissä tapahtuvasta työskentelystä, jota on maltillisesti niin, ettei koulutus uuvuta osallistujaa.

Koulutuksen käytännönläheisyys tarkoittaa, että teoriassa opittujen taitojen mallintaminen, aktiivinen harjoittelu ja kokemuksien jakaminen työnohjauksellisessa hengessä kouluttajan johdolla koulutuspäivien puitteissa ovat koulutuksen läpiviennissä olennaisessa roolissa. Teoriaan tutustuminen antaa välineitä ja ideoita oman työtavan kehittämiseen. Ammatillisen käytännön ja systeemisen työotteen kehittyminen edellyttää puolestaan opiskeltavan teorian saattamista käyttöteoriatasolle.

Koulutus antaa työvälineitä perheiden, läheisryhmien ja verkostojen kanssa työskentelyyn hoidollisissa ja ohjauksellisissa tilanteissa. Koulutus tarjoaa eväitä myös oman yksilöasiakastyön kehittämiseen systeemisempään suuntaan.

Systeeminen työote – koulutuksen rakenne

Koulutus koostuu 10 lähiopiskelupäivästä sisältäen työnohjauksellisesta työskentelystä, verkko-opiskelusta sekä itsenäisestä opiskelusta.

Lähiopetuspäivinä opiskellaan teoriaa, lyhyillä demonstraatioilla höystettynä. Teoriassa opiskeltua myös harjoitellaan käytännössä ja harjoittelun apuna voidaan käyttää stimulated recall -menetelmää. Koulutuspäivien yhteydessä on myös mahdollisuus tarkastella omassa työssä esiin tulleita kysymyksiä systeemisesti työskenneltäessä. Tämä tapahtuu psykoterapiakoulutuksesta tutulla omassa työssä tapahtuvan systeemisen työskentelyn harjoittelun keissityönohjauksen keinoin.

Lähiopetuspäivät

10 lähiopetuspäivää

Kustannukset

Koulutuksen oppisopimushinta on 1500€.

Lisätietoa

Asiakaspalvelu: toimisto@psyk.fi

Instituutin johtaja: raul.soisalo@psyk.fi

Hakeminen

Oppisopimustoimisto

Kouluttajat

Koulutuksen kouluttajina käytämme kouluttajapätevyyden omaavia alan substanssiasiantuntijoita.

Raul Soisalo

Koulutuksen vastuukouluttaja: VET Kouluttajapsykoterapeutti, kliininen yksilö-, pari- ja perheterapeutti