Muistihoitajan/muistineuvojan koulutusohjelma, 1 vuosi


Koulutuksen laajuus 25 op. Tule mukaan Suomen suosituimpaan muistihoitajakoulutusohjelmaan, jonka on suorittanut jo yli 500 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöä.

 

Taustaa

Suomen Psykologinen Instituutti on maamme johtava muistihoitajakoulutusten järjestäjä. Suosittu yhden vuoden kestävä muistihoitajan / muistineuvojan koulutus on monipuolisin ja vaativin Suomessa tarjolla oleva muistihoitajakoulutus.

Koulutuksen keskeisenä lähtökohtana on potilaan ja hänen perheensä kunnioittaminen ja arvostaminen sekä muistisairaan oikeuksien kunnioittaminen. Koulutus pohjaa näyttöön perustuviin psykososiaalisiin hoitomenetelmiin ja psykoterapeuttiseen ajatteluun. Taustaviitekehyksiä ovat gerontologia, psykologia, psykoterapia, neurologia ja yleislääketiede.

Kohderyhmä

Suomen Psykologisen Instituutin järjestämä Muistihoitajan koulutus on tarkoitettu antamaan lisäpätevyyden muistihoitajan tehtäviin sosiaali- tai terveydenhuollon peruskoulutuksen suorittaneille henkilöille (geronomi, sosionomi, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, lähihoitaja).

Tavoite

Koulutus antaa valmiudet toimia muistipoliklinikan lääkärin työparina sekä vaativissa muistihoitajan tai muistineuvojan tehtävissä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja yksityisen sektorin palveluksessa.

Muistihoitajalla on koulutuksen suoritettuaan laajat tiedot eri muistisairauksista, niiden vaikutusmekanismeista ja hoitomuodoista sekä diagnostisista arviointityökaluista ja -menetelmistä. Muistihoitaja osaa toimia muistisairaiden ja heidän omaistensa/läheistensä ammatillisena tukena kaikissa sairauden vaiheissa.

Ilmoittautuminen

 

Helsinki lähiopetuspäivät:

UUSI RYHMÄ SYKSYLLÄ 2019

28-29.8. / 16-17.9. / 30.9- 1.10./30-31.10/27-28.11/16-17.1.2020/13-14.2/9-10.3

 

Osallistumismaksu

2480€ sisältäen arvonlisäveron 24%. Oman alueen oppisopimustoimistosta voi tiedustella rahoitusta. Työnantaja voi tiedustella myös Ely-keskuksesta muutos-/täsmäkoulutusrahoitusta.

Mikäli maksajana on yksityishenkilö, koulutusmaksu on 2000€ sisältäen arvonlisäveron 24%. Koulutusmaksun voi suorittaa osissa.

Ilmottaudu tästä,

 

Lisätietoa

Lisätietoja koulutuksesta voi tiedustella sähköpostitse tai puhelimitse:
Asiakaspalvelusta, asiakaspalvelu@psyk.pro, puh. 010 2310 333

Koulutuksen sisältö

1. Kognitiiviset, psykoemotionaaliset ja sosiaaliset prosessit elämänkaaressa

Verkko-opiskelu:

 • Ihmisen elämänmittainen psyykkinen kasvu ja kehitys
 • Aivojen rakenne ja toiminta
 • Aivoterveys ja suojaavat tekijät

Lähiopetus:

 • Muisti, sen osa-alueet ja kerroksellisuus
 • Muistin normaali toiminta, kuormittumistilanteet ja toiminnalliset muistivaikeudet
 • Vanhus- ja vammaistyön etiikka
 • Iäkkäiden hyvän hoidon valtakunnalliset suositukset

2. Muistisairaudet – syyt ja seuraukset

Verkko-opiskelu:

 • Työikäisen muistisairaudet
 • Yleisimmät muistisairaudet ikääntyvillä
 • Harvinaisemmat muistisairaudet ja niiden erityiskysymykset

Lähiopetus:

 • Diagnostinen prosessi ja hoitoketju
 • Muistisairaan ja hänen omaistensa palveluohjaus ja -neuvonta
 • Muistisairaanhoitoa ohjaavat suositukset
 • Muistisairaan hyvän hoidon kriteerit eri vaiheissa
 • Muistisairauden psyykkiset haasteet
 • Muistisairaus koko perheen näkökulmasta
 • Muistisairauden vaikutukset perheen vuorovaikutukseen
 • Omaishoitajuus
 • Kuoleman kohtaaminen

3. Laadukas ammatillinen vuorovaikutus

Verkko-opetus:

 • Ymmärtävä kohtaaminen
 • Vammaistyön psykologinen työkalupakki

Lähiopetus:

 • Kunnioittava ja hoitava kirjaaminen
 • Yhteistyö sairastuneen perheen ja läheisten kanssa
 • Ryhmä ja yksilöohjaus- ja neuvontatyön menetelmäkoulutus
 • Psyykkisen kriisin kohtaaminen
 • Väkivallan preventio
 • Nonverbaalinen yhteys toiseen
 • Työyhteisön vuorovaikutus- ja viestintä sekä työssä jaksaminen
 • Saattohoito, surutyö ja siinä tukeminen
 • Asiantuntijan käyttöteoria ja sen jatkuva reflektointi ja kehittäminen

4. Muistisairauksien tutkimus- ja arviointimenetelmien lisäpätevyyskoulutus

Verkko-opiskelu:

 • Laadukas tutkimus- ja arviointiprosessi
 • Arvioinnin funktiosta mitattaviin variaabeleihin ja niiden analyysiin
 • Potilaan etu erilaisissa tutkimus- ja arviointiprosessissa

Lähiopetus:

 • Kognitiiviset tehtäväsarjat: Cerad ja Moca
 • Toimintakykymittarit (GDS/FAST, C lk)
 • Psyykkisen statuksen mittarit
 • Psyykkisten oireiden arviointi- ja seurantamittarit (CMAI, MÅDRS, GDS, BAI, Cornell)
 • Strukturoidut haastattelumenetelmät (ADCS/ADL, Muistikyselyt, NPI)
 • Muita välineitä: TMT, ERT, Itsearviointivälineet

5. Muistisairaan kuntouttavan hoitotyön sertifikaatti

Lähiopetus:

 • Muistisairaan laadukas ja monipuolinen kuntoutus ja kuntouttava hoito
 • Mielekäs arki – mielekäs elämä muistisairauden eri vaiheissa
 • Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt
 • Käytösoireita ymmärtävä ja kunnioittava työote
 • Haasteellisen käytöksen lääkkeetön hoito
 • Psykoterapeuttiset lähestymistavat muistisairauksiin
 • Toimijuuden tukeminen ja elämän mielekkyyden säilyttäminen
 • Ravitsemus ja liikunta muistisairauden hoidossa
 • Muistisairauksien lääkehoidon ja lääkkeettömän hoidon erityiskysymykset
 • Kuntoutumista edistävä toimintaympäristö ja kuntouttava työote etenevien muistisairauksien kaikissa hoidon vaiheissa

Katso muistihoitajan koulutuksen ajallinen rakenne.

Jokaisesta hyväksytysti suoritetusta osiosta on mahdollista saada erillistodistus, mikäli ei suorita koko koulutusta. Kaikkien osioiden suorittaminen hyväksytysti johtaa MUISTIHOITAJA SPI –todistuksen saamiseen. Tutkimus- ja arviointimenetelmissä sekä kuntouttavassa hoidossa edellytetään sertifiointiin vaadittava osaaminen muistihoitajalla vähintään (asteikolla välttävä-tyydyttävä-hyvä-kiitettävä-erinomainen) toinen arvosanalla hyvä ja toinen arvosanalla kiitettävä. Sillä ei ole väliä kumpi on vähintään hyvä ja kumpi kiitettävä. Mikäli tarpeen, opiskelija voi uusia suorituksensa saavuttaakseen vaaditun osaamisen.

Kouluttajakollegio

Raul Soisalo

Käyttäytymistieteilijä, Kasvatuspsykologi (KM), Kouluttajapsykoterapeutti (VET), kliininen yksilö-, pari- ja perheterapeutti, työnohjaaja (story), näyttötutkintomestari NTM, OPO, asetuksen (986/98) mukainen kelpoisuus rehtorin virkaan, Master of Counselling Psychology, PD Integrative Psychotherapy, Suomen Psykologisen Instituutin johtaja

Raimo Sulkava

LKT, geriatrian professori, neurologian erikoislääkäri

Kuvahaun tulos haulle raimo sulkava

Raimo Sulkava

LKT, Geriatrian professori, neurologian erikoislääkäri

Ari Rosenvall

Ari Rosenvall

Muistisairauksien hoidon käypähoitotyöryhmän jäsen, yleislääketieteen erikoislääkäri

Ari Rosenvall

Yleislääketieteen erikoislääkäri, muistisairauksien asiantuntijalääkäri ja käypähoitotyöryhmän jäsen

Ulla Eloniemi-Sulkava

Suomen Psykologisen Instituutin Muistisairaanhoidon asiantuntijakouluttaja, Terveystieteiden tohtori, Gerontologian ja muistisairaanhoidon dosentti, Erikoissairaanhoitaja

Palautetta aiemmista koulutuksista

”Ammatillinen osaaminen ja tietojen lisääntyminen vahvisti vahvasti hoitajaidentiteettiäni”

”Koulutus laittoi jatkuvaan prosessointiin alusta loppuun. Koen saaneeni paljon eväitä ja työvälineitä omaan työhöni.”

”Korosti omia vahvuuksia ja muistutti miksi minua tarvitaan alalla.”

”Kohtaan muistisairaan ja hänen läheisensä uusin silmin.”

”Ammatti-identiteettini syventyi entisestään ja olen ylpeä osaamisestani.”

Oma työvarmuus parantunut.”

”Antoi varmuutta työyhteisössä tiedon kautta. Antoi varmuutta kohdata muistisairaat ja heidän omaisensa.”

”Työyhteisö arvostaa koulutusta todella paljon.”