Henkilöstö


Osaamisen kehittäminen on jatkuva prosessi

Osaamisen kehittämisen tavoitteena on parantaa sekä palvelutuotannon tuloksellisuutta että työelämän laatua samanaikaisesti. Osaamisen kehittäminen on osa strategista henkilöstöjohtamista. Työn muuttuvat vaatimukset ja uudet haasteet edellyttävät jatkuvaa oppimista.

Sitä voidaan tukea koulutuksen lisäksi erilaisilla työssäoppimisen ja henkilöstön kehittämisen menetelmillä kuten työkierrolla, mentoroinnilla, tiimityöllä, itseopiskelulla jne. Myös oppimiselle myönteinen ilmapiiri on tärkeä tekijä.

Osaamista kehitettävä suunnitelmallisesti

Töiden organisoinnilla sekä työtapoja ja -kulttuuria kehittämällä voidaan lisätä organisaation osaamista. Esimerkiksi hyvä perehdytys, kehittävät työtehtävät sekä tiimi-, pari- ja projektityöskentely tukevat osaamisen kehittämistä.

Myös mentoroinnin avulla on saavutettu hyviä tuloksia.

Tehtävä- ja henkilökierto ovat myös tehokkaita tapoja laajentaa osaamista.

Kehittämistarpeiden kartoitus

Jokaisen työntekijän kehittämistarpeet selvitetään kehityskeskustelussa. Myös erillisiä osaamiskartoituksia ja koulutustarveselvityksiä voidaan tehdä.

Jotkut toimintayksiköt laativat myös henkilökohtaisia kehittämissuunnitelmia. Työntekijän osaamista kehitetään kaikissa työuransa vaiheissa työtehtävien vaatimusten perusteella sekä toimintayksikön tehtäväalueen kehittymisen mukana.

Suositus osaamisen kehittämiseen
Kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suositus sekä työ- ja virkaehtosopimus ammattiyhdistyskoulutuksesta on ammatillisen henkilöstökoulutuksen osalta suositus sekä ay-koulutuksen osalta ves/tes.
Osaamisen kehittämistä koskevassa suosituksessa ammatillinen henkilöstökoulutus on määritelty täydennys-, uudelleen- ja jatkokoulutukseksi. Suosituksessa on myös todettu verkkoavusteinen koulutus osana ammatillista koulutusta.
Koulutussopimuksessa määritellään ay-koulutuksen osallistumisoikeus ja siihen oikeutetut henkilöt, ay-koulutuksen palkallisuus ja korvaukset sekä koulutuksen.