Esimies


Tiimin ja alaisten kehittäminen

Hyvä esimies toimii alaistensa kehittymisen valmentajana

Todennäköisesti esimies ei voi ”kehittää” alaisiaan ilman että näillä on itsellään halu ja tahto kehittyä tiettyyn suuntaan. Esimiehellä on kuitenkin tärkeä tehtävä toimia alaisensa kehittymisen valmentajana. Tämä voi tapahtua monella tavalla ja monessa eri tilanteessa: muodollisten kehityskeskustelujen kautta, antamalla alaiselle ”sopivasti” haastavia tehtäviä (joiden kautta hän kehittyy) ja antamalla alaiselle säännöllistä palautetta, jotta alaisen itsetuntemus kasvaa. Tällöin esimies auttaa alaista ymmärtämään omia vahvuuksiaan ja kehitystarpeitaan.

Tiimiä kehittäessään esimies kehittää yhteisiä toimintatapoja, ja auttaa tiiminsä jäseniä ymmärtämään toisiaan sekä tiimin yhteistyön eri osa-alueita. Tiimin kehittäminen alkaa aina tilanteen analysoinnilla. Jatkotoimenpiteitä voi tehdä kehittämisen ammattilaisten kanssa tai esimerkiksi osana mm. strategian jalkauttamista. Tärkeintä on muistaa kaikessa tiimin toiminnassa myös nk. kehittävä näkökulma, koska osaamisen aito jakaminen ja yhteen hiileen puhaltaminen parantaa merkittävästi sekä koko tiimin, että siinä työskentelevien yksilöiden suoriutumista sekä työhyvinvointia.

Tutustu johtamiskoulutuksiimme

Nopeita koulutuksia

Usein käy niin, että tarve koulutukseen tulee hyvinkin nopeasti. Ympäröivä maailma muuttuu kovalla vauhdilla, työyhteisöä kohtaa kriisi,  henkilöstön pätevöittäminen on tarpeen kilpailutilanteen takia, eri kulttuurit törmäävät tai tarvitaan vain nopeasti uusin mahdollista tietoa omasta alasta.

Suomen Psykologista Instituutin tarkoituksena ja tavoitteena on edistää soveltavaa psykologiaa sekä sen lähialojen tutkimusta hyödyntävää osaamista toimialoilla, joissa toimitaan ihmisten hyväksi. Instituutti rahoittaa alansa tutkimus-, julkaisu- ja kehittämistyötä. Meille on tärkeää, että käytännön työtä tekevät ihmisiä kohtaavat ammattilaiset eri toimialoilla voisivat hyötyä alan uusista tutkimuksista ja innovaatioista. Instituutissa toimivat asiantuntijat ovat oman alansa arvostettuja ja tunnettuja toimijoita. Suurin osa asiantuntijoista toimii instituutissa oman päätoimensa ohella. Keskeisiä mielenkiinnon kohteitamme ovat:

 

 • Monitieteellinen lähestyminen ihmisen käyttäytymiseen
 • Vuorovaikutuksen psykologia ja laadukkaat vuorovaikutusmenetelmät
 • Elämänkaaren eri vaiheiden psykososiaalisen hyvinvoinnin erityiskysymykset
 • Psyykkinen kriisi ja trauma
 • Sairastumista tai ongelmallisten oireiden kroonistumista sekä haitallista ja vahingollista käyttäytymistä ehkäisevä ammatillisuus, suhde, vuorovaikutus, kasvatus ja psykoedukaatio sekä ohjaus ja tuki
 • Ikääntyminen ja siihen liittyvät ilmiöt monitieteellisestä näkökulmasta
 • Muistisairaudet ja muistisairaan kokonaisvaltainen hoito
 • Perheen ja läheisten huomiointi ja voimavaraistava osallistaminen kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa
 • Organisaatiodynamiikka ja johtamisen psykologia
 • Kliininen psykoterapia, pari- ja perheterapia
 • Ihmistä poikkeuksetta kunnioittava ja arvostavalla lämmöllä kohtaaminen